2008. december 3., szerda

Mandala Mantra

Om Om Om
Asatoma Sadgamaya
Tamasoma Jyotirgamaya
Mrutyorma Amritangamaya
Om Shanti Shanti Shanti

Jeevamani Brajatphana
Sahasra Vidruth Vishvanbara
Mandalaya Anantaya
Nagarjaya Namaha
Abahu Purushakaram
Shankha Chakra Asidharineem
Sahasra Shirasam Shwetam
Pranamami Patanjalim
Gurubhyo Namaha
Devatabhyo Namaha

Nincsenek megjegyzések: